วันอังคารที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2559

พระสุธีวราภรณ์ วัดพระบรมธาตุชัยนาท


อริยะโลกที่6
สุธน พันธุเมฆ

"พระ สุธีวราภรณ์" (ยุวชน เขมปัญโญ) เป็นพระนักพัฒนา ที่มีความเคร่งครัดในพระธรรมวินัย ได้รับการยกย่องว่าเป็นบุคลากรทางพระพุทธศาสนา ทุ่มเทแรงกายแรงใจปฏิบัติศาสนกิจอย่างไม่รู้เหน็ดเหนื่อยสิริอายุ 56 พรรษา 36 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร อ.เมือง จ.ชัยนาทมีนามเดิมว่า ยุวชน เพชรไพจิตร เกิดเมื่อวันจันทร์ที่ 2 มิ.ย.2502 ที่บ้านเลขที่ 58 หมู่ที่ 3 ต.ท่านั่ง อ.โพทะเล จ.พิจิตรบรรพชา เมื่อวันอาทิตย์ที่ 6 เม.ย.2512 ณ วัดเสาธงทอง อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ โดยมี พระครูวิบูลย์พัชรญาณ (ชด ปิยธัมโม) วัดเสาธงทอง เป็นพระอุปัชฌาย์จากนั้นมุ่งมั่นศึกษาพระปริยัติธรรม พ.ศ.2516 สามารถสอบได้นักธรรมชั้นตรี-โท-เอก ตามลำดับกระทั่ง อายุครบ 20 ปีบริบูรณ์ เข้าพิธีอุปสมบท ณ พัทธสีมาวัดวังแดง อ.โพทะเล จ.พิจิตร โดยมี พระครูวิจารณ์ธรรมสิริ วัดบางมูลนาก เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูสุทธิหิรัญพงษ์ วัดบางคลานใต้ เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระอธิการบรรจง จันทสโร วัดวังแดง เป็นพระอนุสาวนาจารย์ได้รับฉายา เขมปัญโญ หมายถึง ผู้มีปัญญาอันเกษมพ.ศ.2527 สอบได้เปรียญธรรม 6 ประโยค จากสำนักศาสนศึกษาวัดดาวดึงษาราม กรุงเทพฯลำดับ งานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2539 เป็นเจ้าอาวาสวัดลานสัก อ.ลานสัก จ.อุทัยธานี พ.ศ.2540 ได้รับแต่งตั้งเป็น เจ้าคณะตำบลน้ำรอบ-ลานสัก พ.ศ.2541 เป็นพระอุปัชฌาย์พ.ศ.2552 เป็นเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร พระอารามหลวง ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาทเกียรติคุณ ที่ได้รับ พ.ศ.2551 ได้รับประกาศนียบัตร เป็นผู้ให้การอุปถัมภ์และสนับสนุนการฝึกอบรม การปฏิบัติธรรมแก่นักเรียนผู้เป็นเยาวชนของชาติ จากศูนย์ส่งเสริมการศึกษาและปฏิบัติธรรม ในสังฆราชูปถัมภ์ วัดโคกโตนด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท พ.ศ.2553 เข้ารับเข็มประทาน เนื่องในพิธีเททองรูปเหมือนพระครูวิมลคุณากรและกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ โดยพระเจ้าหลานเธอฯ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ณ วัดปากคลองมะขามเฒ่า อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาทท่านยังให้ความสนใจด้านวิทยาคม เข้าฝากตัวเป็นศิษย์ศึกษาวิทยาคมจากพระเกจิชื่อดังหลายท่าน อาทิ หลวงพ่อชด วัดเสาธงทอง, หลวงพ่อเปรื่อง วัดบางคลาน, หลวงพ่อช่วย วัดวังทอง, หลวงพ่อเส่ง วัดน้อย เป็นต้นอีกทั้งปฏิบัติตามหน้าที่สนอง งานพระศาสนาอย่างเต็มกำลัง ยึดมั่นในหลักธรรมคำสอนตามแนวทางพระพุทธศาสนาอย่างเคร่งครัด ควรแก่การยกย่องเกียรติคุณให้ปรากฏสำหรับวัดพระบรมธาตุ วรวิหาร ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เลขที่ 173 หมู่ที่ 6 ต.ชัยนาท อ.เมือง จ.ชัยนาท เป็นพระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร เป็นวัดเก่าแก่ตั้งแต่สมัยโบราณด้วยเหตุที่วัดสร้างมานาน จึงทำให้ทรุดโทรมทั้งตัวศาสนสถานและองค์พระพุทธรูปประธาน สมควรแก่การบูรณปฏิสังขรณ์หลวง พ่อทอง พระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถวัดพระบรมธาตุวรวิหาร สร้างขึ้นตั้งแต่สมัยพระเจ้าอู่ทองมีอายุกว่า 600 ปีเเล้ว เป็นพระพุทธรูปแบบสรรคบุรี ลงรักปิดทองขนาดใหญ่ ปางมารวิชัย ลักษณะเป็นพระพุทธรูปแบบสรรคบุรีเมื่อปี 2554 เริ่มชำรุดเสียหายจากเหตุอุทกภัยน้ำท่วมครั้งใหญ่ ส่งผลให้พระประธานชำรุดทรุดโทรมเกิดรอยแตกร้าว อันสืบเนื่องมาจากความชื้นของน้ำที่ท่วมขังบริเวณภายนอกคณะผู้บริหารเครือมติชน-ข่าวสด ทราบเรื่องที่พระประธานชำรุดเกิดรอยแตกร้าว จึงขอมีส่วนร่วมในด้านการบูรณะจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์ลำดับ สมณศักดิ์ พ.ศ.2544 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร รองเจ้าคณะอำเภอ ชั้นเอก (รจอ.ชอ.) ในราชทินนาม "พระครูศรีปริยัติอุเทศ"พ.ศ.2552 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระครูสัญญาบัตร เจ้าอาวาสพระอารามหลวง ชั้นเอก (จล.ชอ.) ในราชทินนามเดิมล่าสุด พ.ศ.2558 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์ เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่ พระสุธีวราภรณ์ตลอด เวลาที่ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดพระบรมธาตุวรวิหาร พระสุธีวราภรณ์ ลงมือพัฒนาวัดแห่งนี้ ให้เจริญก้าวหน้า ให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธ ศาสนิกชนทุกหมู่เหล่ามาโดยตลอด

ขอบคุณที่มา  ข่าวสดรายวัน