วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2559

พระราชเสนาบดี เจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน


อริยะโลกที่6

 
"พระ ราชเสนาบดี (จรัล สิริธัมโม) วัดบางพลีใหญ่ใน จ.สมุทรปราการ พระเถระรูปหนึ่งแห่งเมืองสมุทรปราการ มีวัตรปฏิบัติดีงาม เปี่ยมด้วยเมตตาธรรม เป็นที่พึ่งทางใจของพุทธศาสนิกชน

พระราชเสนาบดี (จรัล สิริธัมโม) สิริอายุ 64 ปี พรรษา 43 ดำรงตำแหน่งเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พระอารามหลวง ต.บางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และเจ้าคณะตำบลบางพลี

อัตโนประวัติ มีนามเดิมว่า จรัล วงษ์ดี เกิดเมื่อวันที่ 1 ส.ค.2495 ที่บ้านเลขที่ 46 หมู่ที่ 2 ต.ราชาเทวะ อ.บางพลี จ.สมุทร ปราการ ครอบครัวมีอาชีพทำเกษตรกรรม

เมื่อ อายุ 20 ปีได้ผันตัวเองเข้าสู่ร่มกาสาวพัสตร์บรรพชาเป็นสามเณร เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2515 ที่วัดบางพลีใหญ่ จ.สมุทร ปราการ โดยมีพระครูอดุลศาสนการ วัดบางโฉลงใน เป็นพระอุปัชฌาย์

ในเวลาไม่นานเข้าพิธีอุปสมบทเป็นพระ ภิกษุ เมื่อวันที่ 3 มี.ค.2515 ที่วัดบางพลีใหญ่ จ.สมุทรปราการ โดยมีพระครูอดุลศาสนการ (พระมงคลวุฒาจารย์) วัดบางโฉลงใน เป็นพระอุปัชฌาย์, พระครูใบฎีกาพุฒ ธัมมิโก (พระครูวุฒิธรรมสุนทร) วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระปลัดพิทักษ์ ปิยปุตโต วัดบางพลีใหญ่ใน เป็นพระอนุสาวนาจารย์

หลังอุปสมบทตั้งใจศึกษาอย่างมุ่งมั่น สามารถสอบได้นักธรรมชั้นเอก สำนักเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน

สร้าง ผลงานเป็นคุณูปการมากมายหลากหลายด้าน ทั้งด้านงานปกครองคณะสงฆ์ การศึกษา พระปริยัติธรรม การสาธารณ ประโยชน์ ด้านการพัฒนา และอื่นๆ อีกมากมาย

ท่านรับเป็นพระธรรมวิทยากร อบรมผู้นำท้องถิ่น การแสดงพระธรรมเทศนา การปาฐกถาธรรม การบรรยายธรรม การบริหารกิจการคณะสงฆ์

ท่าน ยังให้ความสำคัญกับการศึกษา ส่งเสริมให้พระภิกษุ-สามเณรภายในวัดทุกรูปศึกษาเล่าเรียนทั้งแผนกธรรม บาลี และสายสามัญ ให้แต่ละรูปมีความรู้ที่สูงยิ่งขึ้นไป เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการช่วยกันพัฒนาสังคมและประเทศชาติ โดยท่านได้ส่งเสริมและคอยช่วยให้กำลังใจแก่พระและสามเณรทุกรูป เมื่อสอบได้จะให้รางวัลเป็นทุนการศึกษา ดังนั้น จึงมีโครงการทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อให้พุทธศาสนิกชนมีโอกาสได้ร่วมสนับสนุนกับโครงการนี้ไปด้วยกัน

ลำดับ งานปกครองคณะสงฆ์ พ.ศ.2526 เป็นผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พ.ศ.2547 เป็นรองเจ้าคณะตำบลบางพลี พ.ศ.2550 เป็นเจ้าคณะตำบลบางพลี

พ.ศ.2551 เป็นเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ใน พ.ศ.2554 ได้รับตำแหน่งพระอุปัชฌาย์

ด้าน การปกครอง ให้พระภิกษุ-สามเณรลงอุโบสถสังฆกรรม และทำวัตรสวดมนต์เช้า-เย็นตลอดปี ระเบียบปกครองวัดอาศัยหลักพระธรรมวินัย กฎระเบียบ และข้อบังคับ ปกครองคณะสงฆ์แบบพ่อกับลูก และแบ่งอำนาจหน้าที่ช่วยกันรับผิดชอบภายในวัด

ส่วนวัดในเขตปกครอง ท่านเข้าไปดูแลแนะนำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ และปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งมาด้วยดีโดยตลอด จนเป็นที่เคารพนับถือของพระภิกษุสามเณรในเขตทุกรูป

งานด้านการเผยแผ่ พระพุทธศาสนา จัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา และวันเฉลิมพระชนมพรรษา เป็นประจำ ทุกปี ร่วมมือกับคณะสงฆ์ และหน่วยงานราชการ เผยแผ่หลักธรรม โดยออกปฏิบัติงาน อบรมพระภิกษุ-สามเณร ประชาชน และนักเรียนเป็นประจำ

ท่าน ให้ความสำคัญกับงานประเพณี รับบัว-โยนบัว อันเป็นประเพณีที่สืบทอด กันมายาวนานของชาวบางพลี จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ในวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11 ในช่วงเช้าตรู่ของวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 จะเป็นงานประเพณีการรับบัวหรือโยนบัว โดยประชาชนจะโยนดอกบัวลงในเรือขบวนแห่พระพุทธรูปจำลองของหลวงพ่อโต ในขณะเดียวกันชาวบางพลีจะโยนบัวให้กับคนต่างบ้านที่พายเรือมาเที่ยวด้วย เพื่อเป็นการทำบุญร่วมกัน

ท่านมีความรู้พิเศษ จบหลักสูตรวิชาเภสัชกรรมและเวชกรรมจากสมาคมแพทย์แผนโบราณ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม มีความชำนาญด้านนวกรรม

ลำดับ สมณศักดิ์ พ.ศ.2540 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราษฎร์ ในราชทิน นามที่พระครูวิบูลธรรมานุกิจ

พ.ศ.2554 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญ ในราชทินนามที่พระโสภณพัฒนากร

ล่าสุด เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2558 ได้รับพระราชทานเลื่อไนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะชั้นราช ในราชทินนามที่พระราชเสนาบดี

สร้างความปลาบปลื้มแก่บรรดาคณะสงฆ์และศิษยานุศิษย์ชาวเมืองสมุทรปราการเป็นยิ่งนัก


ที่มา  ข่าวสดรายวัน